Algemene voorwaarden

KAPPERSGROOTHANDEL B.V.
LOOSDUINSEKADE 352-353
2517 CE ‘S-GRAVENHAGE
KVK: 27291871

1.  Toepasselijke voorwaarden

 1. Hair Point Kappersgroothandel B.V., hierna te noemen Hair Point, doet aanbiedingen, brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake het leveren van zaken en het verrichten van diensten. De partij met wie Hair Point een overeenkomst sluit, dan wel aan wie Hair Point een aanbieding of offerte richt, wordt hierna verder aangeduid met ‘de klant’.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van toepassing op alle informatie die Hair Point verstrekt, alsmede op alle aangeboden en geoffreerde zaken en/of diensten en overeenkomsten welke door middel van de website van Hair Point tot stand komen en waarbij Hair Point partij is. Van deze voorwaarden afwijkende (waaronder aanvullende) afspraken gelden alleen, indien deze schriftelijk met Hair Point worden overeengekomen. Door de bestelling en/of het sluiten van een overeenkomst, waarbij Hair Point partij is, en/of het gebruik van de diensten van Hair Point wordt aangegeven dat de klant met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Hair Point heeft het recht haar Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanbiedingen, offertes en overeenkomsten aan, respectievelijk met de klant, voor de uitvoering waarvan door de klant derden moeten worden betrokken.

2. Offertes en aanbiedingen: totstandkoming overeenkomst

 1. Tenzij de aanbieding en/of offerte uitdrukkelijk een langere geldigheidsduur vermeldt, is een offerte
  van Hair Point 30 dagen geldig. Alle aanbiedingen op de website van Hair Point zijn evenwel vrijblijvend, totdat de overeenkomst met de klant tot stand gekomen is.
 2. Een aanbieding, offerte en/of overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat er, naar het oordeel van Hair Point, geen sprake is of blijkt te zijn van schrijf-, type- en/of drukfouten in de aanbieding, offerte en/of de overeenkomst, met name, doch niet beperkt, tot de prijsstelling en de zaken die uit voorraad (nog) leverbaar zijn.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Door middel van de website van Hair Point kan alleen een overeenkomst tot stand komen, indien
  aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:
  • De klant heeft zich correct geregistreerd middels het (online) registratieformulier;
  • De klant heeft zich ingelogd;
  • De klant heeft één of meerdere artikelen in de winkelwagen geplaatst;
  • De klant heeft het door hem/haar opgegeven bezorgadres gecontroleerd;
  • De klant heeft een door Hair Point aangeboden betaalmethode geselecteerd;
  • De klant is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Hair Point;
  • De klant heeft de bestelling bevestigd.

3. Prijzen

 1. Alle door Hair Point genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De door Hair Point
  genoemde prijzen zijn verder exclusief eventuele rembourskosten ter hoogte van € 5,-, exclusief eventuele verzendkosten, in- of exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
  vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Hair Point behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Hair Point de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, etc., ongeacht of hiervoor aan de klant kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De klant is niet gerechtigd om logo’s, tekeningen, vormgevingen of andere herkenningstekens op en van de door Hair Point verkochte zaken te wijzigen, te verwijderen en/of na te maken. Alle logo’s, tekeningen en andere vormgevingen op en van de door Hair Point verkochte zaken, alsmede verwijzingen daarnaar op internet en in brochures en catalogi blijven, voor zover deze onderwerp zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, eigendom van Hair Point dan wel van de rechthebbende.

5. Betalingen

  1. Betalingen door de klant dienen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur is de klant direct in gebreke, zonder dat daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.

Bij Hair Point zijn de navolgende betalingsmethoden mogelijk:

  1. IDeal – IDeal wordt ondersteund door Rabobank, ABN-AMRO, SNS bank, ING bank, en de Fortis
   Bank.
  2. Vooruitbetaling via de bank – De klant betaalt via uw bankrekening naar onze betaalserver. Aldus
   gedane betalingen worden over het algemeen 1 à 2 dagen later door Hair Point ontvangen.
  3. Op rekening – Bestaande relaties, die in Nederland gevestigd respectievelijk woonachtig zijn,
   kunnen na verkregen toestemming van Hair Point voor de betreffende transactie tot een nader
   overeen te komen maximumbedrag op rekening bestellen. In dat geval zal Hair Point na ontvangst
   van de bestelling een factuur aan de klant doen toekomen. Verleende toestemming voor bestellen op rekening is éénmalig en geldt dus niet voor volgende transacties.
  4. Onder rembours – In dat geval dient de klant bij aflevering van de bestelling aan de bezorger te
   betalen. Naast de verzendkosten betaalt de klant een toeslag ter hoogte van € 5,-.
 1. Bij betaling middels IDeal, vooruitbetaling of op rekening geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Hair Point. Bij betaling door middel van rembours geldt de datum van aflevering als datum van betaling.
 2. Heeft Hair Point op welk moment dan ook grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichting door de klant, zoals (niet uitputtend) wanneer er aan zijn zijde sprake is van surseance van betaling of een aanvraag daartoe, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet
  tijdige betaling en eerdere of aanhangige gerechtelijke procedures inzake incasso door Hair Point en/of derden dan kan Hair Point volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen. Aanbetalingfacturen dienen voor aanvang van de uitvoering van de verplichting van Hair Point te geschieden, doch uiterlijk binnen de
  overeengekomen termijn dan wel binnen 14 dagen na de factuurdatum. De aan betalingen verbonden kosten komen voor rekening van de klant.
 3. De voor Hair Point aan een eventuele incasso verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. Indien Hair Point de incassering van een factuur uit handen geeft, is de klant direct buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het (nog) verschuldigde met een minimum van € 115,-, exclusief BTW. Onder gerechtelijke kosten worden ten deze alle kosten verstaan, die Hair Point verschuldigd zal zijn aan derden, in het bijzonder aan incassogemachtigden, gerechtsdeurwaarders en advocaten en procureurs. Tot de kosten van gerechtsdeurwaarders worden in ieder geval gerekend, het salaris, de verschotten, de bureaukosten
  en dossierkosten, alsmede de BTW, een en ander tot de bedragen die aan Hair Point in rekening worden gebracht, zelfs voor zover honorarium betrekking heeft op bijstand in een rechtsgeding. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 239 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitdrukkelijk uit. Tevens is de klant na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het dan nog niet betaalde (deel van het) factuurbedrag. Over de verschuldigde buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de klant eveneens deze rente verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling, waaronder mede is verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is Hair Point bevoegd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling, hetzij de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat het recht van Hair Point op schadevergoeding onverlet.
 5. Verrekening met vorderingen op Hair Point kan slechts plaatsvinden, voor zover de vorderingen van de klant onherroepelijk in rechte zijn vastgesteld ofwel door Hair Point uitdrukkelijk zijn erkend. In geval van faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van de klant wordt al hetgeen hij dan aan Hair Point verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Hair Point terstond verrekenen.

6. Levering; afname

 1. De door Hair Point te leveren zaken gelden als geleverd, indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn afgeleverd.
 2. Na sluiting van de overeenkomst is de klant verplicht de zaken van Hair Point af te nemen, zodra deze door Hair Point worden aangeboden op het overeengekomen adres voor aflevering. Alle kosten en schade die voor Hair Point ontstaan wegens weigering van ontvangst door de klant van (een gedeelte van) de door de klant bestelde zaken, zijn voor rekening van de klant, kosten van opslag daaronder begrepen.
 3. De klant is verplicht aan Hair Point alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de zaken vereist is/zijn.
 4. Alle door Hair Point aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn enkel indicatief. Hair Point is evenmin gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Hair Point niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Hair Point het recht een nieuwe leveringstermijn
  vast te stellen. Bij (gedeeltelijke) niet-nakoming van deze nieuwe leveringstermijn door Hair Point is de klant gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De klant heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem of haar geleden schade.

7. Ruilen en teruggave

 1. De klant kan binnen een termijn van veertien werkdagen na levering kenbaar maken dat hij/zij een artikel wenst te ruilen. Het artikel kan geruild worden tegen een ander artikel door de eigendom van het te ruilen artikel aan Hair Point over te dragen. Voor zover het artikel dat geruild wordt lager in prijs dan het nieuwe artikel is, dient de klant bij te betalen tot het bedrag van het nieuwe artikel. Indien het artikel dat geruild wordt hoger in prijs is, betaalt Hair Point het verschil binnen veertien dagen aan de klant terug.
 2. Het is tevens mogelijk om het artikel binnen een termijn van zeven werkdagen na levering te retourneren. Voor zover de factuur reeds is betaald, zal voor het betreffende artikel worden gecrediteerd. Binnen veertien dagen nadat de eigendom daarover aan Hair Point is over gedragen, zal het aankoopbedrag van het betreffende artikel aan de klant worden gerestitueerd.
 3. De artikelen dienen te worden geruild of geretourneerd met de originele labels, etiketten en verpakkingen.
 4. Het is niet mogelijk om artikelen te ruilen of retour te zenden, waarvan het zegel verbroken is.
 5. Het is evenmin mogelijk om chemische artikelen te ruilen of retour te zenden

8. Overgang van risico en eigendom

 1. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op de klant op de overeengekomen leveringsdatum en op het moment dat de zaken de bedrijfsgebouwen van/zijdens Hair Point verlaten.
 2. De eigendom van geleverde zaken gaat echter pas op de klant over, nadat deze geheel heeft voldaan, hetgeen hij aan Hair Point verschuldigd is in verband met levering van zaken en het verrichten van diensten, waaronder begrepen
  vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van de betreffende overeenkomst(en), zoals (niet uitputtend) schade, kosten en rente. Hair Point is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen. De klant is bevoegd de zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Hieronder is in dit verband echter niet begrepen het vervreemden van zaken en het bezwaren van zaken met (zekerheids)rechten.
 3. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Hair Point ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Hair Point gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de klant zich er jegens Hair Point bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn, in het bijzonder aan het opstellen en
  ondertekenen van een akte van cessie, waarin de vordering van de klant tot vergoeding van de schadepenningen aan Hair Point wordt overdragen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Hair Point daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Hair Point zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hair Point en aan door Hair Point aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hair Point zich bevinden en die zaken terug te nemen.

9. Niet toerekenbaar tekortschieten

 1. Onder overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die in redelijkheid niet aan Hair Point zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover de omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) onder meer (niet uitputtend) zijn begrepen: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen; natuurrampen; extreme
  weersomstandigheden; staking; bezetting; boycot of blokkade; maatregelen van binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productverbod. Schiet Hair Point in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk dan kan de
  ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van vijfenzeventig aaneengesloten kalenderdagen, waarin nakoming niet mogelijk is, verstreken is. Hair Point is in dat geval hoe dan ook niet schadeplichtig. Zijn voor Hair Point aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen mstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de klant door te berekenen.

10. Niet afgenomen zaken

  1. Wanneer zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de klant. De zaken worden dan voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Hair Point is gerechtigd om, nadat zij de zaken twee weken aldus heeft opgeslagen, gebruik te maken van de bevoegdheid tot verkoop, zoals bepaald in art. 6:90 BW.

11. Onderzoek en reclames

   1. Hair Point hanteert de fabrieksgarantie volgens de Europese norm.
   2. Door Hair Point wordt geen garantie gegeven op zaken en/of diensten van derden of op zaken en/ofdiensten, waarop leverings- en/of licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn, behoudens voor zover die garantie door de fabrikant op zijn zaken of diensten gegeven wordt.
   3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hair Point, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Er bestaat geen recht op een beroep op de garantie, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de klant geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc. De klant kan zich evenmin beroepen op enige garantie, indien de zegel van het artikel is verbroken. Indien de klant ervoor kiest het artikel toch te retourneren, zal Hair Point het artikel aan de klant retour zenden. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de klant. Als de klant zich beroept op de garantie van een artikel dat verzegeld is, zal Hair Point dit artikel terugzenden naar de fabrikant. De fabrikant zal beoordelen of het artikel gebrekkig is. Het oordeel van de fabrikant is voor beide partijen bindend. De kosten van het onderzoek van de fabrikant bedragen € 25,- en komen, ongeacht het oordeel van de fabrikant, voor rekening van de klant.
   4. De klant is verplicht het door Hair Point geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
    werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
    die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Hair Point te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Hair Point te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Hair Point in staat is adequaat te reageren. De klant dient Hair Point in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
   5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook verplicht tot afname en betaling van de andere bestelde zaken.
   6. Indien een gebrek niet tijdig wordt gemeld, verliest de klant zijn recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.
   7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en hierover tijdig is gereclameerd, dan zal de klant de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, het gebrek met een zo volledig mogelijke omschrijving daarvan schriftelijk aan Hair Point melden, waarna deze ter keuze van Hair Point zal worden vervangen of zal worden zorg gedragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant zal worden voldaan. In geval van vervanging is de klant verplicht om de vervangen zaak aan Hair Point te retourneren en de eigendom daarover aan Hair Point te verschaffen, tenzij Hair Point
    anders aangeeft.
   8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
    vorderingen en verweren jegens Hair Point en de door Hair Point bij de uitvoering van een
    overeenkomst betrokken derden één jaar.

  12. Aansprakelijkheid voor schade.

      1. Hair Point heeft de inhoud van haar website, alsmede de inhoud van alle andere (reclame)uitingen op internet of anderszins, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hair Point kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
      2. Hair Point is aansprakelijk voor schade die klant lijdt, indien en voor zover die schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Hair Point of door opzet van werknemers van Hair Point. Deze aansprakelijkheid geldt echter alleen voor schade waarvoor Hair Point verzekerd is of redelijkerwijs had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Hair Point is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.
      3. De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen, dat voor het gebruik van bepaalde door Hair Point te leveren zaken een zekere productkennis en deskundigheid vereist is. De klant wordt geacht deze specifieke kennis en deskundigheid te bezitten. Hair Point is niet aansprakelijk voor eventuele (letsel)schade, die ontstaat ten gevolge van het feit dat deze kennis en/of deskundigheid toch niet bij de klant aanwezig is.

  Hair Point is niet aansprakelijk voor:

       1. bedrijfsschade, zoals stagnatie(vertragings)schade, gederfde winst en voor milieu-, gevolg-, immateriële of indirecte schade;
       2. schade veroorzaakt door hulppersonen.

  De klant vrijwaart Hair Point voor alle aanspraken van derden

       1. wegens productaansprakelijkheid als gevolg van het in verkeer brengen van artikelen/zaken, waarvan door Hair Point aan de klant geleverde zaken deel uitmaken;
       2. die betrekking hebben op eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.
      1. Indien Hair Point, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, te verminderen met de door Hair Point verstrekte korting op dit bedrag, betreffende de zaken en/of diensten waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Hair Point enkel gehouden tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag, te verminderen met de door Hair Point verstrekte korting op dit bedrag, schade te vergoeden.

  13. Vrijwaring

  1. De klant vrijwaart Hair Point voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Hair Point dient te worden toegerekend.
  2. Indien Hair Point uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant verplicht Hair Point zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen en na te laten dat van hem onder de gegeven omstandigheden verlangd mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven bij het nemen van adequate maatregelen, dan is Hair Point, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hair Point en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

  14. Toepasselijk recht, geschillen

  1. Overeenkomsten tussen Hair Point en de klant worden beheerst door het Nederlandse recht. In geschillen, die tot de absolute bevoegdheid van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank te ‘s-Gravenhage bevoegd. Partijen doen afstand van hun rechten uit hoofde van bestaande verkoopverdragen, waaronder het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk is begrepen.

  15. Privacy Policy & Persoonsgegevens

  1. Privacy Policy
  2. Wanneer je een bestelling plaats bij www.Beautystore.nl laat je persoonlijke gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te versturen. Wat gebeurt er precies met je gegevens? Heb je vragen over je privacy, laat het dan weten via onze klantenservice.

  PERSOONSGEGEVENS

  1. Wanneer u een bestelling plaatst bij www.Beautystore.nl laat u persoonlijke gegevens achter. Deze gegevens houden we privé maar hebben we nodig om je bestelling te versturen. Wat willen we precies van u weten en wat gebeurt er precies met uw gegevens?
  2. Voor- en achternaam: Om de bestelling bij de juiste persoon te bezorgen hebben wij een voor- en achternaam nodig.
  3. E-mailadres: Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de bevestiging van uw bestelling, net zoals de verzendbevestiging en de factuur.
  4. Telefoonnummer: Wanneer er onduidelijkheden zijn over de bestelling nemen we graag telefonisch contact met u op om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.
  5. Adresgegevens: Om uw order op de juiste plaats te kunnen bezorgen hebben wij adresgegevens nodig.
  6. Betalingsgegevens: Om een bestelling te kunnen betalen hebben we een beveiligde betaalomgeving. De betalingsgegevens uit deze omgeving worden gekoppeld aan uw bestelling. Wij krijgen gegevens als creditcardgegevens niet te zien. www.Beautystore.nl ontvangt enkel de informatie/status van een betaling. Is deze gelukt of niet.
  7. IP-adres: Door het IP-adres worden voorkeuren en eerder bekeken producten opgeslagen
  8. We gebruiken uw gegevens ook wanneer u contact opneemt met de klantenservice. In uw account zijn ook uw persoonlijke gegevens terug te vinden. Wanneer u met een account een bestelling plaatst bij www.Beautystore.nl hoeft u niet elke keer alle gegevens opnieuw in te vullen. Gegevens van eerdere bestellingen zijn daar ook terug te vinden. Heeft u vragen over uw privacy, wilt u gegevens wijzigen of verwijderen laat het dan weten via onze klantenservice. Heeft u een account bij www.Beautystore.nl? Dan kunt u zelf gegevens wijzigen of verwijderen via inloggen.